فروشگاه منبع ناب

KALEO - Way Down We Go

KALEO - Way Down We Go

KALEO - Way Down We Go
راک /1 سال پیش    
‏10 از‏2 رای

متن و معنی اهنگ Way Down We Go از KALEO

[Intro]

Oh, Father, tell me
اوه پدر بهم بگو

Do we get what we deserve?
ما چیزی که لایقش هستیم رو به دست میاریم؟

Oh, we get what we deserve
اوه، ما چیزی که لایقشیم رو به دست میاریم؟

[Chorus]

And way down we go, go, go, go, go
و مسیر رو به سقوطی که در پیش می گیریم، می ریم، می ریم

Way down we go, go, go, go, go
مسیر رو به سقوط

Say way down we go
بگو مسیر رو به سقوطی که می ریم

Way down we go
کجا داریم میریم؟

[Verse]

Oh, you let your feet run wild
اوه تو گذاشتی پاهات آزادانه بدون

Time has come as we all fall, go down
زمانی میرسه که ما همه سقوط میکنیم

Yeah, but for the fall ooh, my
اره اما برای سقوط، اوه عزیزم

Do you dare to look him right in the eyes? Yeah
جرئت داری درست توی چشماش نگاه کنی؟ اره؟

[Pre-Chorus]

Oh, ’cause they will run you down, down ’til the dark
اوه چون اونا هلت میدن به سمت سقوط، سقوط، تا وقتی وقتی که همه چیز تاریک بشه

Yes and they will run you down, down ’til you fall
اره و اونا به سمت پایین هلن می دن، پاییت تا وقتی که سقوط کنی

And they will run you down, down to your core
و اونا به سمت پایین هلت میدن، پایین تا به مرکزت برسی

Yeah, so you can’t crawl no more
اره، تا دیگه نتونی ظالم باشی

متن و ترجمه آهنگ Way Down We Go از کالیو

[Chorus 2]

And way down we go, go, go, go
و راه اشتباهی که ما می ریم، می ریم

Oh, way down we go
اوه، راه رو به سقوطی که می ریم

Say way down we go, ooh
بگو راهی که می ریم رو به سقوطه

Oh, ’cause they will run you down, down to your core
اوه چون اونا هلت می دن پایین، پایین تا به هسته ات برسی

Oh, way down we go
اوه، راه رو به سقوطی که می ریم

[Bridge]

Uhh uhh uhh uhh uhh uhh uhh
Uhh uhh uhh uhh uhh uhh uhh
Uhh uhh uhh uhh uhh uhh uhh
Uh uhhhh uh
Uhh uhh uhh uhh uhh uhh uhh
Uhh uhh uhh uhh uhh uhh uhh
Uhh uhh uhh uhh uhh uhh uhh
Uh uhhhh
اااه اوووو

Oh baby, yeah
اوه بی بی، اره

Oh, baby, aha
او عزیزم اها

Baby, ooh
بی بی (عزیزم)، اوه

Way down we go
کجا داریم میریم؟

Oh, no
اوه نه

Yeah
اره

[Outro]

Way down we go, go, go, go, go
مسیر رو به سقوط میریم، میریم

Oh, way down we go
اوه، راه رو به سقوطی که می ریم

Say way down we go, ooh
بگو راهی که می ریم رو به سقوطه

Way down we go
کجا داریم میریم؟

نظرات

Sajjad
Sajjad ‏1 سال پیش

این موسیقی فوق العاده است

Eftekhari
Eftekhari ‏1 سال پیش

عالی بود

ارسال نظر

© 10Music. All Rights Reserved 2024. Made by Phpdeveloper